REGULAMIN "NEWSLETTER"

[stosuje się do umów zawartych od dnia 01 stycznia 2021 r.]

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez SENS.US POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, nieodpłatnej usługi "Newsletter" drogą elektroniczną.

 

§ 1

  1. „Newsletter” - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez SENS.US POLSKA Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach i poradach ekspertów marki SENS.US, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2

  1. Usługa świadczona jest przez: SENS.US POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Botaniczna 38 F, 65-306 Warszawa). Zarejestrowana przez  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529487. NIP: 929-186-18-16, Regon: 081246360 (zwaną dalej również jako: „Spółka”).

 

§ 3

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez SENS.US POLSKA Sp. z o.o. na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.sensus.love, bieżących promocjach, nowościach, a także poradach ekspertów SENS.US POLSKA.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z SENS.US POLSKA, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 4

  1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 5

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.sensus.love w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do SENS.US POLSKA i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie SENS.US POLSKA na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazane linkowanie do treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez SENS.US POLSKA, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 6

SENS.US POLSKA informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 7

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 8

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy zamowienie@sensus.love, pocztą na adres SENS.US POLSKA podany w postanowieniu § 2 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 2 Regulaminu.

§ 9

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 10

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy zamowienie@sensus.love, pocztą bezpośrednio na adres SENS.US POLSKA podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie SENS.US POLSKA.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez SENS.US POLSKA.

3. SENS.US POLSKA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 11

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z SENS.US POLSKA lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 12

1. Dane podane przy zawarciu umowy o Newsletter mogą być automatycznie przetwarzane do tworzenia profili w celach marketingowych.

2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.

Śledź nas na Facebooku